+977-01-4780770/4780958/4785858/4782767
Ext. No: 259,260    
Online Account Opening
Do you have this type of account at Nepal Bangladesh Bank Ltd ?
के तपाईंसँग यस प्रकारको खाता छ ?
As per NRB Directive Section no. 16.17 “A natural person cannot open more than one account of same nature (saving)." बैंक वा वित्तीय संस्थाले प्राकृतिक व्यक्तिको नाममा स्वदेशी मुद्रामा एउटै प्रकृतिको एक भन्दा बढी खाता खोल्न पाइने छैन .